Home2014 tábor - Gedeón

Letní tábor - Gedeón

Tento tábor, který se uskutečnil v termínu 2. - 9.8 je už za námi. Pro připomenutí toho, co jsme na táboře dělali je možnost zhlédnout táborové fotografie, kde se dostanete po kliknutí zde: 

 

Když Jozue, věrný vůdce Izraelského národa zemřel, zanechal národu vzácné dědictví. Bylo to Boží zaslíbení: „Hospodin, váš Bůh, od vás vyžene všechny vaše nepřátele a tím dědičně obdržíte jejich zemi.“
A pak napomenutí: „Neuchylujte se napravo ani nalevo, nesmíte se mísit s těmito pronárody, jejichž zbytky jsou mezi vámi. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani skrze ně nepřísahejte, neslužte jim a neklaňte se jim, ale přimkněte se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste činili dodnes.“
A nakonec výstrahu: „Jestliže však přece odpadnete a přimknete se ke zbytku těch pronárodů, které ještě zbyly mezi vámi, tedy vězte, že Hospodin, váš Bůh, už před vámi tyto pronárody nevyžene. Stanou se vám osidlem, léčkou a trny v očích, dokud nevymizíte z této dobré země, kterou vám dal Hospodin, váš Bůh.“
Zpočátku se Izraelitům dařilo žít podle těchto slov, pak ale začalo vyrůstat v Izraeli nové pokolení a starých pamětníků ubývalo. Nakonec na to zapomněli a nedbali na Boží přikázání. A tak je Hospodin musel vydat znovu v moc nepřátel...
Pokud se chceš dovědět, jak to nakonec s Izraelci dopadlo, tak neváhej a vydej se s námi na tábor!